ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

บิณฑบาตโปรดโยม ๑๖ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๕

Previous Next

วันพฤหัสบดี ที่๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

…หน้าที่ #พระสงฆ์ #อุบาสก #อุบาสิกา อุปริมทิศ (ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ คือ พระสงฆ์ เพราะเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรม และเป็นผู้นำทางจิตใจ…


#คฤหัสถ์ย่อมบำรุงพระสงฆ์ผู้เป็นทิศเบื้องบน ดังนี้
1) จะทำสิ่งใด ก็ทำด้วยเมตตา
2) จะพูดสิ่งใด ก็พูดด้วยเมตตา
3) จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วยเมตตา
4) ต้อนรับด้วยความเต็มใจ
5) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4

#พระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์ ดังนี้
1) ห้ามปรามจากความชั่ว
2)ให้ตั้งอยู่ในความดี
3) อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี
4)ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
5) ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง
6) บอกทางสวรรค์ คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให้

ที่มา : พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
#พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
#พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434