ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

ประทักษิณาวัตรในสมัยพุทธกาลคืออะไร

Previous Next

ประทักษิณาวัตรในสมัยพุทธกาลคืออะไร ทำไม? ต้องเวียนประทักษิณ เวียนแล้วได้อะไร? ประทักษิณาวัตรในสมัยพุทธกาลคืออะไร? ประวัติการเวียนประทักษิณ ทำไม? ต้องเวียนประทักษิณ เวียนประทักษิณแล้วได้อะไร?

http://winne.ws/n5095

#ประทักษิณ  ตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานหมายถึง เป็นคำนาม หมายถึงการเวียนขวา โดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถือเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียน

#การเวียนเทียน_คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถาน

…พิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุ หรือปูชนียวัตถุ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุดสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท "อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวด สวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด สุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ…

…ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ในโบราณสถานทางศาสนา มาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน (สารานุกรมเสรี)

#การเวียนทักษิณาวัตรในสมัยพุทธกาล

…เมื่อพระมหากัสสปะและหมู่ภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางมาถึงยังที่ถวายพระเพลิง ได้ห่มจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีและเวียนประทักษิณรอบเชิงตะกอน ๓ รอบแล้วพระมหากัสสปะจึงเปิดผ้าทางพระบาทเพื่อถวายบังคมพระบาททั้งสองด้วยเศียรเกล้า…

…การเวียนประทักษิณาวัตรของอัครสาวกของพระพุทธเจ้า ครั้งเมื่อไปกราบลาเพื่อนิพพาน เช่นพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เมื่อกราบลาแล้ว จะทำกระทำประทักษิณาวัตร พระพุทธองค์ทุกครั้ง…

…การเวียนประทักษิณาวัตรของพระภัททกาปิลานีเถรีและพระปิปผลิมานพหรือพระกัสสปเถระในสมัยที่ออกบวชและเดินออกไปจากบ้าน ครั้นถึงทางแยก มีกล่าวว่าพระนางได้กระทำประทักษิณาวัตร พระกัสสปเถระ แล้วเดินแยกไปทางซ้าย ส่วนพระกัสสปได้เดินไปในทางขวา…

#หมายเหตุ จะพบข้อมูลความรู้ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกว่า หลายครั้งที่พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดความเดือดร้อนของประชาชนนั้น พระพุทธองค์จะเสด็จตามลำพังก่อนพระองค์เดียว จากนั้นพระองค์จะเสด็จกลับและเสด็จไปอีกครั้งด้วยพระอรหันตสาวกจำนวนมากหลายหมื่นองค์ 

#การเวียนประทักษิณที่ยาวที่สุดในโลก

…ประวัติศาสตร์โลก กำลังจะจารึกเหตุการณ์ครั้งสำคัญอีกครั้ง เมื่อจะมีบุญใหญ่พิเศษเกิดขึ้นที่ #วัดพระธรรมกาย โดยใน #วันวิสาขบูชาโลก ซึ่งจะมีการเวียนประทักษิณที่ยาวที่สุดในโลกถึง 3 กิโลเมตรเป็นอย่างน้อย ที่มหารัตนวิหารคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์…

?ปล."ปิดเทอม เติมธรรม"?

#โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566
#สมัครบวชโทรเลย 091-426-9995
อบรม ณ #ศูนย์การศึกษาจอมบึง #จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 42 วัน

#วันเข้าวัด วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566
#วันปลงผม วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
#วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566
#สิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434