ข่าวคณะสงฆ์

ข่าวอื่นๆ

วิดีโอเด่น

วันแห่งความสำเร็จบุญถวายเตียง 2 ชั้น

Previous Next

วันพฤหัสบดี ที่7 เดือน7
วันแห่งความสำเร็จ🎉

ทบทวนบุญถวายเตียง 2ชั้น
สามเณรบวชเรียน 22รูป
ณ ศูนย์การศึกษาจอมบึง

✍️รายชื่อผู้ร่วมบุญ

M1.พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ
จำนวน 1,000บาท
M2.พระไตรสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน
จำนวน 3,000บาท

1.กัลฯ สมชัย,กนิฐา ธนสารศิลป์
จำนวน 48,200บาท
2.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2ชุด
จำนวน 18,400บาท
3.กัลฯ กรภัทร์ จารุกำเนิดกนก
จำนวน 15,000บาท
4.กัลฯ สุนันท์ และครอบครัว
จำนวน 10,000บาท
5.กัลฯ ฐาน์ณิชา แซ่ลิ้ม และลูกๆ
จำนวน 9,200บาท
6.กัลฯ วณัฏฐ์ และครอบครัว
จำนวน 5,000บาท
7.ครอบครัวไชยนันทน์
คฤหโยธิน และ ปิยะคุณ
จำนวน 1,000บาท
8.กัลฯ ไกรสร,จิดาภา อินทพิบูลย์
จำนวน 500บาท
9.กัลฯ ทิพย์กมล จิตพัฒนกุล
จำนวน 200บาท
10.กัลฯ กนก​พรรณ​,​ธีร​พล​ ทั่ง​ทอง
จำนวน 400บาท
11.กัลฯ กัญญ์วิญาณ์,ศศรส สุวัฒนาพร
จำนวน 200บาท
12.กัลฯ จำรัส บุญสิงห์
จำนวน 200บาท
13.กัลฯ ญาณี,ธีรชัย กวินสกุล
จำนวน 400บาท
14.กัลฯ พรพิศ อ่อนศรี
จำนวน บาท
15.กัลฯ เอกธนัช รักษ์คิด
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
16.ครอบครัวเศรษฐไมตรีกุล
จำนวน 500บาท
17.เฮียปรีชา และครอบครัว
จำนวน 3,000บาท
18.กัลฯ ดร.ดวงกมล ทองคณารักษ์
จำนวน 20บาท
19.กัลฯ เสาวคนธ์ เสงี่ยมศักดิ์
จำนวน 200บาท
20.กัลฯ ณัฐวุฒิ และครอบครัว
จำนวน 200บาท
21.กัลฯ สุภางค์ และครอบครัว
จำนวน 100บาท
22.กัลฯ วิโรจน์ มงคลรัตนชัย
และครอบครัว
จำนวน 500บาท
23.กัลฯ ตะวันฉาย และครอบครัว
จำนวน 200บาท
24.กัลฯ นิยม นิ่มน้อย
จำนวน 200บาท
25.กัลฯ วิทยา บุญเลิศเกิดไกร
จำนวน 300บาท
26.พญ วรรัตน์-นาย วรเมศวร์
นันทมางกูล และครอบครัว
จำนวน 100บาท
27.กัลฯ มธุรส,จือ,กัญจนะ,
ชมพูณุช มุ่งหน้าที่และครอบครัว
จำนวน 100บาท
28.กัลฯ วิรัช,ศิริรัตน์ นันทมางกูล
และครอบครัว
จำนวน 100บาท
29.อุทิศให้แม่บุญจง หมื่นอัศวิโรจน์
จำนวน 200บาท
30.กัลฯ สายใจ ละอองมณี
จำนวน 50บาท
31.กัลฯ นพรัตน์ โชคสุชาติ
จำนวน 200บาท
32.กัลฯ ราวรรณ แก่นมณี
จำนวน 100บาท
33.กัลฯ จรัลรัตน์,สุทธิโรจน์ พงษ์เขมรัชต์
และครอบครัว
จำนวน 100บาท
34.กัลฯ ธัญญะ,ตรัยยะ,วันหนึ่ง
จำนวน 100บาท
35.กัลฯ สมหมาย พ่วงระยับ
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
36.กัลฯ ชลัยรัตน์ อริยรัฐธนาโชค
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
37.กัลฯ ธนธัช ร่วมสุข
และครอบครัว
จำนวน 400บาท
38.กัลฯ กมลวรรณ ตัณฑ์อำไพ
จำนวน 200บาท
39.กัลฯ สุดารัตน์ พิมพการ
จำนวน 200บาท
40.กัลฯ ณิภาวดี​,สิษ​ฐา​พงศ์​ ชนะ​สกุล​นิยม​
และ​ครอบครัว​
จำนวน 200​บาท
41.กัลฯ จันทร์เพ็ญ แดนไทย
และครอบครัว
จำนวน 2,000บาท
42.กัลฯ จินตนา อาชาโนะ
จำนวน 500บาท
43.กัลฯ มธุรส,จือ,กัญจนะ,ชมพูณุช
มุ่งหน้าที่และครอบครัว
จำนวน 200​บาท
44.กัลฯ วิไลวรรณ เจริญ
จำนวน 1,000บาท
45.กัลฯ นิตยา นิติพรพิสิฐ
และครอบครัว
จำนวน 200​บาท
46.กัลฯ จริยา วชิรชัยการ
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
47.กัลฯ ณิชานาฎ ทุนคำ
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
48.กัลฯ ศิริวรรณ,พิทยา,ธรรมชัย ทวีสวัสดิ์
บิดามารดาและหมู่ญาติ
จำนวน 100บาท
49.กัลฯ จริยา วชิรชัยการ
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
50.กัลฯ อังค์วรา ธิติสรรค์เพชร
จำนวน 200บาท
51.คุณพ่อเตี่ย แซ่หรือ
คุณแม่หมุยเอ็ง แซ่เอี๊ย
ครอบครัววัชรนิติธรรม
จำนวน 500บาท
52.กัลฯ วารีพร สมโภชน์
จำนวน 1,000บาท
53.กัลฯ เพลินศรี ชาลีวงษ์
กัลฯ หีน จันทา และครอบครัว
จำนวน 2,000บาท
54.กัลฯ สใบพร จันทร์ปิยวงศ์
จำนวน 4,000บาท
55.กัลฯ ธีรพงษ์,รุ่งนภา โกมาสถิตย์
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
56.กัลฯ ยุรนันท์ รักดอกกลาง
นส.อมรรัตน์ เกตุรัตน์
จำนวน 200บาท
57.กัลฯ ธรรมรักษ์,แตงอ่อน,พิชญาอร
มุ่งหน้าที่และครอบครัว
จำนวน 100บาท
58.กัลฯ สมพร หาญชัยวัฒน์
จำนวน 300บาท
59.พลตำรวจตรีหญิงสุนีย์ หาญชัยวัฒน์
จำนวน 300บาท
60.กัลฯ เสาวนี เปี่ยมสัมฤทธิ์
กัลฯ ยุวดี เสืออิ่ม และครอบครัว
จำนวน 200บาท
61.กัลฯ นันท์นภัส หามนตรีชีวิน
จำนวน 200บาท
62.กัลฯ พุทธภูมิ,เอื้อมพร ภูมิพุทธ
จำนวน 1000บาท
61.กัลฯ เบญจมาศ วายุพัฒน์
จำนวน 200บาท
62.กัลฯ วรรณา เกิดสมเชื้อ
จำนวน 500บาท
63.กัลฯ อภิชา​ บรมจักรรัตน์​
จำนวน 200บาท
64.คุณ​พ่อ​สัมพันธ์​ ลาภ​วรั​ตถ​กุล​
และ​บรรพบุรุษ​ญาติมิตร​ผู้ล่วงลับ​
จำนวน 200บาท
65.กัลฯ ชิง​ชาญ​,กช​พร​,
ธีธัช​,วลัยพร เทียม​รา​ช​
จำนวน 100บาท
66.กัลฯ ภิญญดา ศิลาวรกุล
กัลฯ กิตติพงษ์ วรงค์ชยกุล
จำนวน 2,000บาท
67.กัลฯ กมลธร งามเชวง
จำนวน 1,000บาท
68.กัลฯ สุพรรณี มูลพงค์
จำนวน 200บาท
69.กัลฯ นพดล รัตนทรานนท์
จำนวน 1,000บาท
70.กัลฯ ลักขณา รัตนทรานนท์
จำนวน 1,000บาท
71.กัลฯ วนรัตน์,ศรัณย์เอก ธีรณาภิสิทธิ์
จำนวน 9,200บาท
72.กัลฯ อาคม ซุยยะกิจ
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
73.กัลฯ นิตยา นิติพรพิสิฐ
และครอบครัว
จำนวน 200บาท
74.กัลฯ ​วิไล​ อำมฤคโชค
และครอบครัว​
จำนวน 400บาท
75.กัลฯ สุทัศน์,ยุพา,อินทิรา,
กฤติญา,พิกุลแก้ว ขวัญธำรง
จำนวน 2,000บาท
76.กัลฯ มนต์ชัย น้อยสอน
จำนวน 2,400บาท
77.กัลฯ ญาณิศา ธีรกีรติกุล
จำนวน 1,000บาท
78.กัลฯ วรรณา อิศราดิสัยกุล
จำนวน 1,000บาท
79.กัลฯ วรรษา แพรักขกิจ
จำนวน 1,000บาท
80.กัลฯ นุสบา ไหมเหลือง
จำนวน 1,000บาท
81.กัลฯ อารัญญิกา ประทีปถิ่นทอง
จำนวน 1,000บาท
82.กัลฯ สิดาพร ทองสุนทร
จำนวน 500บาท
83.กัลฯ เมธาวี พุมมาธรรม
จำนวน 500บาท
84.กัลฯ ต้องใจ จันทสุนทร
จำนวน 500บาท
85.กัลฯ ณฐิณี บัวกด
จำนวน 200บาท
86.กัลฯ มทิรา อัคคธารณ์
จำนวน 100บาท
87.กัลฯ เพชรงาม ธรรมพัฒนากูล
จำนวน 600บาท
88.ชุมนุมพุทธ
กัลฯ เช็งกวง แซ่ปึง
กัลฯ พสชนัน ปลั่งสุชน
และครอบครัว
จำนวน 440บาท

😇หายรายชื่อตกหล่น
หรือพิมพ์ผิดต้องขออภัย
ไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอให้
🚩แจ้ง~หลวงพี่โจ้~
LineID:jojo3072
โทร : 0914269995

เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

🍃…เตียงนอนเป็นเครื่องประกอบเสนาสนะคือกุฏิ ให้สมบูรณ์ หมายถึงเมื่อมีกุฏิสำหรับพระสงฆ์ได้อยู่อาศัยจำพรรษาแล้ว ก็ควรมีเตียงสำหรับจำวัดด้วย เตียงนอนสำหรับพระภิกษุนั้นจะเป็นเตียงที่ทำจากไม้หรือโลหะก็ได้ แต่ไม่ควรจะสูงใหญ่เกินไป ตามพระวินัยจริง ๆ ผมไม่แน่ใจว่าสูงใหญ่ขนาดเท่าไหร่ แต่ไม่ควรสูงเกิน ๑ ศอก (ผมไม่ได้บอกว่าพระวินัยกล่าวไว้อย่างนี้นะครับ) ขนาดกว้างพระ ๑รูปนอนได้พอดี ไม่ควรเป็นเตียงนุ่มมากเกินไป…🍃

🌹#เราควรถวายเตียงในโอกาสใด
🌷1.ถวายเตียงในโอกาสที่วัดนั้นมีการสร้างใหม่ ๆ ยังต้องการเครื่องประกอบเครื่องใช้สอยอยู่มาก
🌷2.ถวายเตี๋ยงในโอกาสที่วัดนั้น ๆ ได้สร้างกูฏิใหม่ ยังขาดเตียงเครื่องทำให้กุฏิที่อยู่อาศัยนั้นสมบูรณ์
🌷3.ถวายเตียงในช่วงที่มีพระบวชใหม่
🌷4.ถวายเตียงในช่วงเทศกาลกฐิน
🌷5.ถวายเตียงในคราวที่มีพระอาพาธ ท่านอาจจะต้องใช้เตียงชนิดพิเศษ
🌷6.และถวายเตียงได้ทุกโอกาสที่เรามีศรัทธา

🌼#คำถวายเตียงนอน
ยัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง มัญจัง สะปะริวารัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุ สังมัสสะ ภิกขุสังฆัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ อิมัสุมิง อาวาเส นิยาเทมะ สาธุโน ภันเต อะยัง จาตุททิสัสสะ ภิกขุสังมัสสะ อาคะตานาคะตัสสะ วะลัญชะนัตถายะ มะญะจะทานัสสะ อานิสังโส อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุ อาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงรับทราบ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายเตียงนอน พร้อมกับของบริวารเหล่านี้ ไว้ในอาวาสนี้ เพื่อประโยชน์เป็นเครื่อง ใช้สอย ของพระ ภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มาแล้วก็ดี และยังมิได้มาก็ดี ขออานิสงส์แห่งการถวาย เตียงนอน เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องใช้สอย ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่ในทิศทั้ง ๔ ทั้งที่มา
แล้วและยังมิได้มานี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แก่ปิยชนทั้งหลาย อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ตลอดกาลนานเทอญ

🌸#อานิสงส์การถวายเตียงนอน
เชื่อกันว่า ผู้ใดที่ทำบุญด้วยการถวายเตียงนอนแด่พระสงฆ์ไว้ประจำวัด ผู้นั้นจะได้รับอานิสงส์ผลบุญส่งเสริมให้ได้รับความเป็นอยู่ที่สุขสบาย หลับก็เป็นสุข นอนหลับสบายไร้กังวล เกี่ยวกับสุขภาพก็มักจะไม่ได้รับเจ็บป่วยง่าย มีร่างกายแข็งแรง ไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับ ชนิดที่ว่าไม่ต้องนอนข้างถนนหนทางเป็นคนไม่ไร้ญาติขาดมิตร ไม่ขาดที่พึ่ง แม้ยามแก่ลูกหลานก็มาห้อมล้อม

🙏…อานิสงส์เหล่านี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่ก็ไม่ขัดต่อสิ่งที่จะเป็นไปได้ เพราะการถวาย คือการทำบุญ เมื่อบุญเกิดขึ้น บุญย่อมส่งผลในทางที่ดีสุดแต่เราจะอธิษฐาน แม้ปรารถนาพระนิพพานใน
อนาคตกาลก็ย่อมได้ แต่นอกจากทานแล้วก็ต้องมีบุญอื่นประกอบด้วย คือ ศีล ภาวนา…🙏

🌟 …ขออุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมและมีดวงปัญญาที่สว่างไสว​ มีความปลอดภัยในที่ทุกสถาน​ ในกาลทุกเมื่อตลอดไปเทอญ…⭐️

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434