25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 2567

#โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
วันจันทร์ ที่29 มกราคม พี่.ศ.2567

#ประวัติความเป็นมา

อำเภอจอมบึง เป็นอำเภอที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีหลักฐานสามารถยืนยันได้ว่า เป็นสถานที่ที่คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เคยอยู่อาศัย จากการค้นพบหลักฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ ซึ่งมีอายุไม่น้อยกว่า 4,000 ปี กระจัดกระจายอยู่โดยรอบทุ่งจอมบึง บนพื้นที่ราบ และบริเวณถ้ำตามภูเขา และในเหตุการณ์สมัยไทยรบกับพม่า ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี ถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์

อำเภอจอมบึง เป็นเสมือนชายแดนเมืองราชบุรี เป็นเส้นทางการเดินทัพของพม่ามาโดยตลอด ซึ่งปรากฏหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ด่านทับตะโก เป็นต้น และอำเภอจอมบึง เป็นอำเภอที่ “พระพุทธเจ้าหลวง” หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เคยเสด็จพระพาสถึง 2 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ.2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยผ่านมาทางเมืองราชบุรี มีชาวกระเหรี่ยงจากบ้านสวนผึ้งมาเฝ้ารอรับเสด็จ ใกล้กับ บ้านเก่ากระเหรี่ยงเดิม ในเขตตำบลด่านทับตะโก ตามพระราชนิพนธ์โคลงนิราศกาญจนบุรี ที่พระองค์ทรงแต่งโดยใช้พระนามแฝงว่า “ท้าวสุภัติการภักดี (นาก)” ได้ผ่านท้องที่บ้านหนองบัวค่าย ด่านทับตะโกไปทางท่าตะคร้อ

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19-21 ธันวาคม พ.ศ.2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสถ้ำมุจลินท์ ในเขากลางเมืองท้องที่ตำบลจอมบึง ได้ทรงพระราชทานนามถ้ำใหม่ว่า “ถ้ำจอมพล” และทรงจารึกพระบรมมหานามาภิไธย จปร. 114 เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้หน้าถ้ำด้วย การเสด็จครั้งนี้ ทรงมีพระราชดำริว่า ท้องที่อำเภอจอมบึง เป็นที่ราบ มีการทำนามากกว่าแห่งอื่น ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่หนาแน่นแต่กันดาร และอยู่ไกลจากตัวเมืองราชบุรีมาก การเดินทางให้เร็วต้องใช้การขี่ม้า ถ้าเดินเท้าต้องใช้เวลาร่วมวัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ โดยให้ชื่อว่า “จอมบึง” ตามชื่อพระราชทานให้ท้องบึง เมื่อครั้งเสด็จโดยทรงม้า พระที่นั่ง ไปทางสายเก่าบ้านวังมะเดื่อ เพื่อไปทอดพระเนตรบึงใหญ่ ซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานในความงามของบึงมาก ทรงพระดำรัสช้าๆ ว่า "นี้หรือบึง สวยงามดี ต่อไป จะเจริญ ต่อไปนี้ให้เรียกว่า จอมบึง" และให้กิ่งอำเภอจอมบึง ขึ้นกับอำเภอเมืองราชบุรี ในปี พ.ศ.2439 และที่ทำการกิ่งอำเภอจอมบึง ครั้งแรกตั้งอยู่ที่บ้านเกาะริมบึง (ปัจจุบันคือ บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลจอมบึง) ครั้งที่ 2 บริเวณเสาธงในสนามโรงเรียนบ้านจอมบึง ครั้งที่ 3 คือ ที่ว่าการอำเภอจอมบึง ในปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2501 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะ “กิ่งอำเภอจอมบึง เป็น อำเภอจอมบึง” โดยมีนายประกิต พิณเจริญ เป็นนายอำเภอคนแรก และใช้อาคารหลังเดิมเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.2518

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทย เห็นว่าตำบลสวนผึ้ง มีพื้นที่กว้างขวาง เต็มไปด้วยภูเขา และป่าไม้ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวกระเหรี่ยงถึง 16 หมู่บ้าน เกรงว่าจะปกครองดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้ประกาศแต่งตั้ง และแยกเป็นตำบลใหม่อีก 2 ตำบล คือ ตำบลป่าหวาย และตำบลบ้านบึง

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2517 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้ แบ่งท้องที่ตำบลสวนผึ้ง ตำบลป่าหวาย และตำบลบ้านบึง ออกเป็นกิ่งอำเภอสวนผึ้ง (แยกออกจากอำเภอจอมบึง)

นอกจากการเสด็จพระพาสของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 แล้ว ในสมัยของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สมเด็จพระภัทรมหาราช) รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จในเขตพื้นที่อำเภอจอมบึง ดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จประพาสถ้ำจอมพล ได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ ที่หน้าถ้ำจอมพล ว่า “ภปร. 1 มิ.ย.99 “ ทั้งสามพระองค์ได้ทรงปลูก ต้นสัก ต้นกัลปพฤกษ์ และต้นนนทรี ไว้เป็นที่ระลึก ณ สวนรุกขชาติ บริเวณหน้าถ้ำจอมพล พร้อมโปรดให้ราษฎรได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2520 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร เสด็จวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และเสด็จประพาสถ้ำจอมพล และทรงเสด็จเปิดป้ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2521

วันที่ 28 สิงหาคม 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินวัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง ทรงประกอบพิธี “พระบรมสารีริกธาตุ ยกฉัตรพระประธาน ตัดลูกนิมิต ฉลองรูปเหมือนพระราชสังวราภิมมฑ์ (หลวงปู่โต๊ะ) และพิธีพุทธาภิกเษกพระพุทธรูป พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์ และสมเด็จนางพญา สก.ฯ หน้าบันพระอุโบสถ วัดถ้ำสิงโตทอง”

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ที่มีต่อพสกนิกรชาวจอมบึงเป็นการส่วนพระองค์ จากการเสด็จประพาสถ้ำจอมพล เขากลางเมือง อำเภอจอมบึง ชาวอำเภอจอมบึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอจอมบึง ให้ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญพระบารมี ปกเกล้าฯ คู่กับชาวอำเภอจอมบึงสืบไป

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot