ถวายภัตตาหารพิเศษเนื่องในวาระวันเกิด

Previous Next

#อนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน
ถวายภัตตาหารพิเศษเนื่องในวาระวันเกิด
#สามเณรณัฐชัย_ยงยืน นธ.เอก ปธ.1-2

วันจันทร์ ที่๑๕ สิงหาคม พุทธศักราช๒๕๖๕

คณะสงฆ์ #ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง #ศูนย์การศึกษาจอมบึง กว่า 60รูป เป็นเนื้อนาบุญให้กับเจ้าภาพได้ถวายภัตตาหารพิเศษเนื่องในวาระวันเกิดในปีนี้

#รายชื่อผู้ร่วมบุญครั้งนี้
M1.พระสุบรรณ มงคลกาวิล
จำนวน 300 บาท
M2.พระภูมิชาญาณ แซ่ลี
จำนวน 700 บาท
M3.พระสรรชัย ธมฺมวุฑฺโฒ และศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง
จำนวน 2,140 บาท
M4.พระยอดคม คุณสิทฺโธ
จำนวน 3,000 บาท
M5.พระณัฐวุฒิ ปราโมทย์
จำนวน 300 บาท
M6.พระตัน กนฺตสิโล
จำนวน 500 บาท
M7.พระวีรวงศ์ สุขเจริญ
จำนวน 500 บาท
M8.พระดำรงค์ ช่วยเกร่ง
จำนวน 100 บาท
M9.พระจักรา จีนเทศ
จำนวน 100 บาท
M10.พระเอกรินทร์ เกศพันธ์
จำนวน 100 บาท
M11.พระพีรวัชร ศรีแสง
จำนวน 20 บาท
M12.สามเณรณัฐชัย ยงยืน
จำนวน 5,000 บาท
M12.สามเณรศูนย์การศึกษาจอมบึง
จำนวน 1,000 บาท
M12.สามเณรกร
จำนวน 500 บาท

#อนุโมทนาบุญเจ้าของร้านด้วยที่ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายด้วย_และให้สมาชิกในร้านมาดูแลคณะสงฆ์เป็นอย่างดี

1.กัลฯ ครูอันชัน จันทร์พูล และ คณะครู
จำนวน 2,200 บาท
2.กัลฯ พัชชา ดิษฐาน และครอบครัว
จำนวน 3,200 บาท
2.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
จำนวน 2,000 บาท
3.กัลฯ แม่น้อย
จำนวน 1,000บาท
4.กัลฯ สกลภัทร สมใจเจริญวงษ์
จำนวน 2,000บาท
5.กัลฯ นางสาว ละเอียด
จำนวน 500 บาท
6.กัลฯ นางสาว ยศวีร์ โคตรดี และครอบครัว
จำนวน 800 บาท
7.นางสาว จุ๋ม พรหมพิชัย
จำนวน 500 บาท
8.กัลฯ sabaiporn
จำนวน 519 บาท
9.กัลฯ พิทยา ทองแท่ง
จำนวน 900 บาท
10.กัลฯ พัณณิตา
จำนวน 500 บาท
11.กัลฯ พิชามญชุ์ แสงฐิตาพันธุ์
จำนวน 400 บาท
12.กัลฯ นางสาว ประภาศรี
จำนวน 300 บาท
13.กัลฯ นางสาว ปณิดา
จำนวน 300 บาท
14.กัลฯ วิไลวรรณ เจริญ
จำนวน 300 บาท
15.กัลฯ กัญญาทิพ เจริญศรี
จำนวน 300บาท
16.กัลฯ จิราวรรณ อภิพาณิชย์กุล
จำนวน 300บาท
17.กัลฯ ประสาร พินิจมาลา
จำนวน 300บาท
18.กัลฯ ณัฏฐ์ชญา
จำนวน 300 บาท
19.กัลฯ มนัสสรวง
จำนวน 300บาท
20.กัลฯ สใบพร
จำนวน 200บาท
21.กัลฯ วรวิทย์ อติเปรมานนท์
จำนวน 100บาท
22.กัลฯ สุชาติ ภู่ทอง
จำนวน 100บาท
23.กัลฯ กัญญา
จำนวน 100บาท
24.กัลฯ ญาณวุฒิ
จำนวน 100บาท
24.กัลยาณมิตรผู้ที่รวมบุญมา
จำนวน 275 บาท
24.กัลฯ โชติดารา
จำนวน 500 บาท
25.กัลฯ วิทวัส
จำนวน 300 บาท
26.กัลฯ กัลยา สุขสำราญ
จำนวน 300 บาท
27.กัลฯ น.ส. อัจจิมา
จำนวน 300 บาท
28.กัลฯ ว่าที่ร้อยตรีหญิง ส
รวีย์ หุนสนอง
จำนวน 100 บาท
29.กัลฯ เนตรนภา ชื่นพยอม
จำนวน 300 บาท

ความตั้งใจคือ ทำบุญในวันเกิดเพื่ออุทิศบุญให้คุณพ่อและญาติทุกท่าน ที่ได้ละโลกนี้ไปแล้วเลยปรึกษาพระอาจารย์โจ้ในการทำบุญครั้งนี้และทำได้ครบถ้วนทั้งนี้ ต้องขอบคุณญาติโยมและกัลยาณมิตรทุกท่านที่ได้ทำบุญมาในครั้งนี้ทุกท่านด้วยนะ และขออนุโมทนาบุญกับ ญาติโยมและกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยนะ

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434