สลากภัตร_ครั้งที่๑ มหาทานบารมี

Previous Next

วันศุกร์ ที่๕ สิงหาคม พุทธศักราช๒๕๖๕
#บุญใหญ่ #มหาทานบารมี #สลากภัตร_ครั้งที่๑

…พระเดชพระคุณหลวงพ่อ #พระครูวิบูลกิจสุนทร_เมธี #เจ้าคณะอำเภอจอมบึง #เจ้าอาวาส #วัดวาปีสุทธาวาส ประธานสงฆ์ และเป็นผู้นำบุญใหญ่ ในครั้งนี้ หลวงพ่อได้เมตตาคณะสงฆ์ ในอำเภอจอมบึง ได้จัดกิจกรรมบุญปลื้มๆครั้งนี้…

…มีพระภิกษุ,สามเณรกว่า 100รูป สาธุชนกว่า 200ท่าน มาร่วมกิจกรรม คุณโยมได้ถวายสลากภัตร พระภิกษุ,สามเณรได้จับสลากภัตร #บุญบันเทิง

…พระภิกษุ,สามเณร #ศูนย์การศึกษาจอมบึง ทุกรูป ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตา ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เมตตาลูกพระ,ลูกเณรตลอดมาด้วยครับ…

#อนุโมทนาบุญเจ้าภาพทุกท่าน
#ให้ได้มีส่วนร่วมในบุญปลื้มๆทุกคน
#หลวงพี่โจ้ #หลวงตาใหญ่ #ปลื้มๆ

#อ่านสักนิด #ชีวิตดีขึ้น

...เพราะบุญในคราวนี้เป็นการทำบุญแตกต่างกว่าธรรมดาเพราะมีการจับสลาก แล้วก็ถวายไปตาม
รายชื่อพระภิกษุสามเณรที่จับได้นั้น การทำบุญนี้เป็นการไม่จำเพาะเจาะจง…

…ว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใดหรือสามเณรองค์ใดก็ยินดีถวายทั้งนั้นเป็นการกำจัดกิเลส ชนิดหนึ่งเรียกว่าอคติเสียได้ ทาน ศีล การฟังธรรมในอดีตกาลล่วงมาแล้ว…

…มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า ปทุมมุตตระ อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีนครเป็นที่โคจรบิณฑบาต…

...มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนยากจนอนาถา อยู่ในพระนครนั้นแสวงหาเลี้ยงชีพ ด้วยการรับจ้างหาฟืนขาย…

…อยู่มาวันหนึ่งบุรุษผู้สามีพิจารณาดูการเลี้ยงชีพที่ฝืดเคืองนักก็เนื่องมาจากตนมิได้บำเพ็ญกองการกุศล มีการให้ทานรักษาศีล…

…สดับรับฟังพระธรรมเทศนาและเจริญเมตตาภาวนาเป็นต้น ในชาติปางก่อนอย่างแน่นอน มาในชาตินี้จึงเป็นคนเข็ญใจไร้ทรัพย์อับปัญญา เมื่อมาพิจารณาดังนี้แล้ว…

…จิตใจก็อยากจะทำบุญให้ทานเพื่อจะได้เป็นนิธิขุมทรัพย์ เป็นเสบียงไปในปรภพเบื้องหน้า จึงปรึกษากับภรรยาของตนตามที่เจตนาดำริไว้นั้น…

…ฝ่ายภรรยาก็คล้อยตามไปด้วยความยินดีรีบจัดแจงหาเครื่องไทยทาน ทำตามสมควรแก่กำลังของตน แล้วนำไปสู่อารามทำเป็นสลากภัตต์…

…พร้อมกับมหาชนทั้งหลาย สามีภรรยาคู่นั้นจับสลากถูกภิกษุรูปหนึ่งจึงน้อมเข้าไปถวายด้วยความปีติ แล้วตั้งความปรารถนาว่า เดชะบุญกุศลผลทานนี้…

…ขอให้ข้าพเจ้าบริบูรณ์ด้วยยศศักดิ์สมบัติบริวาร ขึ้นชื่อว่าความตกทุกข์ได้ยากเข็ญใจ เหมือนในชาตินี้อย่า ได้พึงมีแก่ข้าพเจ้าในภพต่อ ๆ ไปเลย…

…สามีภรรยาคู่นั้นอยู่ต่อมาจนสิ้นอายุขัยทำกาลกิริยาตายไปแล้วก็อุบัติในดาวดึงส์สวรรค์สิ้นบุญแล้วก็มาเกิดเป็นพระเจ้าศรัทธาติสสะ…

…ณ เมืองพาราณสี พระเจ้าศรัทธาติสสะนั้นครั้นกลับชาติมาก็คือพระตถาคตนี้เอง เมื่อสิ้นกระแสพระธรรมเทศนาแล้วเหล่าพุทธบริษัท ทั้งหลาย มีพระเจ้าปัสเสนทิโกศลเป็นต้น ก็ชื่นชมผลทานในการถวายสลากภัตต์เป็นยิ่งนัก…

Related Articles

Image

ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
เลขที่ 135 หมู่ 8
ตำบลรางบัว  อำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี  70150

ผู้กำลังรับชมตอนนี้

000101434
Today: 2
Yesterday: 6
This Week: 2
This Month: 92
Total: 101,434