27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป

ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป
ใจกลางนครหาดใหญ่ จ.สงขลา
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 
คณะสงฆ์
#ศูนย์การศึกษาจอมบึง
#เอาบุญมาฝากทุกท่านทั่วโลก
#ตักบาตรพระ10000รูป
#บุญใหญ่ประจำปี

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง