25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์และพิธีวันทาเจดีย์ พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีวันทาเจดีย์ ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566   🇹🇭 ภาพโดย :  รัตนาภรณ์,สิริลักษณ์,วิไลวรรณ,อดิเรก,เอกชัย,สกุลพัฒน์,ยชญ์,จรินทร์,กษกฤษฎิ์,สมเกียรติ,พงศ์สถิตย์,วัลลภ,ประเสริฐ ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Author’s Posts

Related Articles

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot