27.57°C
Tuesday
24.04°C / 32.61°C
Wednesday
23.97°C / 32.62°C
Mon, Oct 2, 2023

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์และพิธีวันทาเจดีย์ พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีวันทาเจดีย์ ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566   🇹🇭 ภาพโดย :  รัตนาภรณ์,สิริลักษณ์,วิไลวรรณ,อดิเรก,เอกชัย,สกุลพัฒน์,ยชญ์,จรินทร์,กษกฤษฎิ์,สมเกียรติ,พงศ์สถิตย์,วัลลภ,ประเสริฐ ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Related Articles

หาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ

ปล่อยปลาครั้งที่171

ถวายผักผลไม้จากราชบุรี ครั้งที่23

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง