25.88°C
Monday
24.16°C / 26.41°C
Tuesday
24.44°C / 28.22°C
Sun, Jun 23, 2024

บูชาข้าวพระ เดือน ตุลา 2564

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM วันที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่าน ZOOM
 
วันอาทิตย์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564
ณ วัดพระธรรมกาย  จ.ปทุมธานี

กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ
 
ภาคสาย
 
     08.30 น. เปิดรายการ ZOOM
     09.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ(Meditation) /  พิธีบูชาข้าวพระ
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคเช้า
 
ภาคบ่าย 
 
     12.30 น. รายการสู้ต่อไป ออนไลน์
     13.30 น. สัมมนาพิเศษ โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข ผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากล
     14.30 น. ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ/อ่านโอวาท / กล่าวให้โอวาท/ บูชาพระรัตนตรัย
     16.00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย
 
 
หมายเหตุ : ขอความร่วมมือสาธุชนสวมชุดขาวและวางโทรศัพท์แนวนอน ร่วมพิธีผ่านระบบ ZOOM
 
ได้ที่ลิงก์ www.dmc.tv/2564/77/6

              Meeting id : 996 3328 1688   Passcode : 072 
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 091-426-9995
 
 
 
    พิธีบูชาข้าวพระเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดกันมายาวนาน แม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้ว ยังมีมหาชนจำนวนมากที่มีกุศลศรัทธาอยากจะใส่บาตรพระพุทธองค์ จึงได้อัญเชิญพุทธปฏิมากรมาประดิษฐานไว้บนโต๊ะหมู่บูชา แล้วนำภัตตาหารอันปราณีตและดอกไม้ธูปเทียนมาถวายบูชา ประดุจพระองค์ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ การบูชาข้าวพระน้อมถวายเป็นพุทธชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์จะนับจะประมาณมิได้

การบูชาข้าวพระ หรือการบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในประเพณีไทยตลอด ที่วัดพระธรรมกายก็มีการบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือน

          การบูชาข้าวแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราถือกันว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ถึงอานิสงส์ของการให้ทานว่า "แม้ให้ทานแด่สัตว์เดรัจฉาน มีอานิสงส์ถึง 100 เท่า ให้ทานแด่บุคคลผู้ทุศีลมีมือเปื้อนเลือด ได้อานิสงส์ 1,000 เท่า ให้ทานแด่ผู้ที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น ได้อานิสงส์ถึง 100,000 เท่า ให้ทานแด่ดาบสในคราวที่ไม่มีพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้นเป็นผู้ที่ทรงอภิญญาปราศจากกามราคะ มีอานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิเท่า ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ อสงไขยเท่าคือไม่รู้จะนับจะประมาณได้ ให้ทานแด่ผู้ที่เป็นพระโสดาบัน ได้บุญกุศลยิ่งกว่านั้นไปอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระสกิทาคามีได้อานิสงส์มากขึ้นไปอีก ให้ทานแด่พระสกิทาคามีอานิสงส์มากขึ้นไปกว่านั้นอีก ให้ทานแด่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้น ให้ทานแด่พระสกิทาคามี อานิสงส์ก็มากขึ้นไป ให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเป็นพระอรหันต์ก็ได้อานิสงส์มากขึ้นกว่านั้นไปอีกหลายเท่า ให้ทานแด่พระอรหันต์ได้อานิสงส์นับเท่าไม่ถ้วน ให้ทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็เพิ่มปริมาณของบุญกุศลที่จะเกิดขึ้นอีกนับเท่าไม่ถ้วนเลย

         เพราะฉะนั้นการที่จะมีโอกาสได้ถวายทาน ตักบาตร ทำบุญ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่บังเกิดขึ้นได้อยากใครได้มีโอกาสอย่างนี้ถือว่าเป็นบุญมหาศาล บุญนี้จะติดตัวไปนับภพนับชาติทีเดียว

พักให้หายเหนื่อย พักใจให้สบาย พักใจที่กลางกาย
ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิที่ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดได้ที่   091-426-9995

Author’s Posts

Related Articles

วันอาทิตย์ ที่๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

บุญบูชาข้าวพระ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

พิธีบูชาข้าวพระ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot Rajaslot