23.37°C
Thursday
21.48°C / 30.09°C
Friday
22.54°C / 29.44°C
Wed, Nov 29, 2023

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์

พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์และพิธีวันทาเจดีย์ พิธีเวียนประทักษิณ ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีวันทาเจดีย์ ในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566   🇹🇭 ภาพโดย :  รัตนาภรณ์,สิริลักษณ์,วิไลวรรณ,อดิเรก,เอกชัย,สกุลพัฒน์,ยชญ์,จรินทร์,กษกฤษฎิ์,สมเกียรติ,พงศ์สถิตย์,วัลลภ,ประเสริฐ ลิขสิทธิ์ภาพ : สำนักสื่อ DMC

Author’s Posts

Related Articles

กฐินวัดนิยมธรรมาราม 2566

กฐินวัดปากช่อง 2566

กฐินวัดพรหมธรรมนิมิต 2566

ศูนย์การศึกษาจอมบึง
Image
Image
ศูนย์การศึกษาจอมบึง